KYOWA

Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-100K

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-50KP

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-1000NDX

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 MPa- Đường kính ống…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-300NDX

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 30 MPa- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-500NDX

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 MPa- Đường kính ống…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-100K

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-50KP

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-1000NDX

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 MPa- Đường kính ống…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-300NDX

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 30 MPa- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-500NDX

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 MPa- Đường kính ống…

Top

0938696509